10/24/2017 7:26:12 قبل الظهر | 2 آبان 1396
Skip Navigation Links
حسابداری و مالی

.  معرفی اجمالی بخش :

مسئول حسابداری:

مریم ابراهیمی   

کارشناس حسابداری و کارشناس ارشد مدیریت اجرایی

 

.  وظایف و فعالیتها :

1.بررسی و کنترل پرونده بیماران از بابت پرداخت هزینه های اعمال طبق تعرفه های مصوب قبل از انجام اعمال درمانی

2.انجام کلیه امور مربوط به اهدا کنندگان تخمک و جنین اعم از درج، بررسی و کنترل هزینه های ایشان و صدور صورتحساب جهت ایشان

3.انجام کلیه امور مربوط به خرید دارو، لوازم مصرفی و مورد نیاز جهت مرکز

4.انجام کلیه امور مالی مربوط به مرکز و پرسنل و پزشکان و ارائه گزارشهای مربوطه در صورت نیاز

5.انجام محاسبات مالی در خصوص تمدید فریز جنین و فریز اسپرم و اطلاع به بیماران طبق درخواست ایشان

6.پاسخگویی به بیماران در خصوص سوالات مربوط به صورتحساب اعمال انجام شده جهت ایشان و در صورت نیاز صدور فاکتور جهت

ارائه به سازمانهای مورد درخواست ایشان صرفاً برای یک مرتبه

 7.بررسی پرونده بیمارانی که تحت پوشش بیمه های خدمات درمانی، تامین اجتماعی و سایر بیمه های مورد قرارداد با این مرکز

 بوده اند و ارتباط با کارشناسان مربوطه و رفع موارد و مشکلات مطروحه

 

دستورالعملها و آیین نامه ها :

قوانین این بخش منطبق با قوانین و آیین نامه مرکز می باشد.