10/24/2017 7:22:44 قبل الظهر | 2 آبان 1396
Skip Navigation Links
بخش بستری

·   معرفی اجمالی بخش :

بخش بستری مرکز باروری و ناباروری اصفهان ، واقع در طبقه اول مرکز با همکاری پرستاران و پرسنل مجرب و باسابقه اعم از کارشناسان مامایی، پرستاری به صورت حرفه ای فعالیت دارد.

 

·   وظایف و فعالیتها قبل از عمل :

1. ورود بیمار به بخش و پذیرش بیمار

2. گرفتن شرح حال و سوابق بیمار شامل (داروهای مصرفی، حساسیت ها و سابقه ی بیماری قبلی و جراحی های قبلی و در صورت وجود هر نوع مشکلی در برگه مربوطه ثبت می گردد.

3. کنترل آزمایشات بیمار (در صورت نداشتن آزمایش در بخش آزمایشات لازم ارسال می گردد.)

4. گرفتن مدارک که شامل (سونوگرافی، گرافی و غیره) می باشد.

5. در بیماران ترانسفر کنترل داروهای بیمار و در صورت وجود مشکل اطلاع به اتاق عمل

6. گرفتن V.S و در صورت نیاز گرفتن آزمایش

7. آموزش به بیمار جهت تعویض و آماده نمودن محل عمل

8. تکمیل پرونده

9. ثبت در دفتر گزارش

10. نوشتن و بستن دستبند بیمار و در صورت داشتن بیماری خاصی بستن دستبند های رنگی

11. ویزیت بیمار توسط پزشک بخش

12. بیمار با هماهنگی توسط پرستار بخش با پرونده به اتاق عمل منتقل می شود.

 

·  وظایف و فعالیتها بعد از عمل : 

1. تحویل گرفتن بیمار از ریکاوری و کنترل سطح هوشیاری و V.S توسط پرستار بخش

2. انتقال بیمار از ریکاوری به بخش

3. تحویل گرفتن بیمار توسط پرستار بخش و کنترل (VB – VS – VI) و اجرای دستورات پزشک

4. پرونده نویسی

5. تحت نظر گرفتن بیمار و در صورت بروز مشکل اطلاع به پزشک بخش

6. تحویل دادن مدارک بیمار و توضیحات لازم جهت مصرف دارو و مراجعات بعدی

 

·   ترخیص بیمار :

1.برای case  های مختلف فرم مراقبت در منزل داده می شود.

2. چک کردن مجدد بیمار از نظر خونریزی، تهوع و استفراغ و سرگیجه

3. دادن آموزش های مراقبتی لازم به بیمار

4. فرستادن همراه بیمار جهت تسویه حساب

5. ترخیص بیمار در صورت صلاحدید پزشک بخش

 

·  دستورالعملها و آیین نامه ها :

قوانین این بخش منطبق با قوانین و آیین نامه مرکز می باشد.

حفظ حریم شخصی ، رازداری و امانتداری اسرار بیماران واحترام و تکریم ارباب رجوع از  قوانین اصلی این بخش  می باشد.