10/24/2017 7:25:46 قبل الظهر | 2 آبان 1396
Skip Navigation Links
روش نوین جداسازی اسپرم

 

  1. بیمارانی که پارامترهای اسپرمی نامناسب دارند.
  2. دو دوره میکرواینجکشن ناموفق داشته اند.
  3. ژنوم اسپرم صدمه دیده است (تانل بالا).

روش­های آماده سازی اسپرم قبل از تزریق اسپرم به داخل تخمک،در موفقیت روش هایدرمان، مخصوصا روش میکرو(Intra-cytoplasmic sperm injectionICSI:)نقش بسیار مهمی دارد. در طیتکنیک معمول میکرو،انتخاب اسپرم معمولا بر اساس دو شاخص تحرک و شکل اسپرم می­باشد، اما مطالعات نشان داده­اند که با این دو شاخص به تنهایی نمی­توان بهترین اسپرمرا انتخاب نمود. بنابراین،مطالعات اخیر بر روی روش­های جداسازی نوین که بر اساس ویژگی های مولکولی و عملکردی اسپرم است، تمرکز کرده­اند، تا بهترین اسپرم­ها نه تنها از نظر شکل ظاهری و تحرک بلکه از نظر عملکرد و سلامت انتخاب نمایند. یکی از این روش های جداسازی، روش انتخاب اسپرم در میدان مغناطیسی می باشد(MACS: Magnetic-activated cell sorting system)کهبه منظور جداسازی اسپرم های سالمبه کار می رود. اسپرم ناسالم در سطح خود نشانگرهایی را دارد و تحقیقات نشان داده اند که ماده آنکسین متصل به مولکول آهن قابلیت چسبیدن به این نشانگر را دارد. لذا در این روش اسپرم ها با آنکسین مخلوط شده و سپس در یک میدان مغناطیسی قرار می گیرد. بنابراین اسپرم های ناسالم در میدان مغناطیسی بعلت چسبیدن به آنکسین متصل به آهن باقی می مانند. در صورتی که اسپرم های سالم و مناسب از آن عبور می کنند. بنابراین با این جداسازی می توان علاوه بر انتخاب اسپرم بر اساس حرکت و شکل آن اسپرم های سالم را جداسازی نمود.

 لذا بیماران علاقه مند می توانند جهت استفاده از این روش به سرکار خانم نوروزی به آزمایشگاه آندرولوژی در طبقه سوم مراجعه نمایند.